ὅς with a main clause: pseudo-relative

Filters

When a relative word introduces an independent (main) clause and the antecedent is in the preceding sentence, the relative word has the force of an anaphoric pronoun.

Translation tips

Translate ὅς as if it were αὐτός ‘he, she, it’, οὗτος ‘that’ (or ‘this’) or ἐκεῖνος ‘that one over there’.

Other information

In Latin pseudo-relatives are much more common than in Greek. A phrase like ταῦτα δὲ εἰπών ‘and when he had said that’ would be translated into Latin as quae cum dixisset.

Example Sentences: 


πῶς οὖν ἂν ἔνοχος εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν θεούς, ὡς ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν θεραπεύων τοὺς θεοὺς μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων

Hoe zou hij dan schuldig kunnen zijn aan de aanklacht? In plaats van de goden niet te erkennen, zoals in de aanklacht geschreven staat, eerde die man de goden duidelijk het meest van alle andere mensen.