ὡς ἕκαστος: distributivity

In the expression ὡς ἕκαστος ὡς signals distributivity.

Translation tips

‘everyone (separately)’, ‘each (for himself)’

Historical background

The distributive notion originated from a reanalysis of constructions such as ὡς ἕκαστος πῃ γιγνώσκει (Thuc. 6, 2, 1) 'as everyone knows to some extent'.