τῷ with infinitive: instrument, cause or manner

studieniveau: 
2
Filters


οὐ πλεονεξίας ἕνεκεν ταῦτ’ ἔπραξεν, ἀλλὰ τῷ δικαιότερα τοὺς Θηβαίους ἢ ὑμᾶς ἀξιοῦν

Hij deed dit niet uit hebzucht, maar omdat de Thebanen meer rechtvaardige verzoeken doen dan jullie.


τῷ with the infinitive signals an instrument, cause or manner as a satellite.

Example Sentences: 


καὶ συνιδεῖν δ’ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ βασιλέως ἀρχῇ πλήθει […] τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής

Verder was het voor wie er aandacht aan besteedde, begrijpelijk dat het rijk van de koning […] zwak was door de grootte van de afstanden en doordat de legers verspreid waren.