καί as introductory conjunction: standard of comparison in the case of sameness

Filters


τοὺς δὲ βουλευτὰς ἴσα καὶ ὑπηκόους ἐποίει

He considered the senators to be on the same level as their subjects.


The conjunction καί signals a standard of comparison in the case of sameness. The case taken by the standard of comparison remains the same as the case taken by the word with which the comparison is being made.

Example Sentences: 


οὐ ταὐτὰ κρώζει μὰ Δία νῦν τε καὶ τότε

Bij Zeus, hij kraait nu niet hetzelfde als daarstraks.ὁμοίως ἔχει ψυχὴ πρὸς σῶμα καὶ τεχνίτης πρὸς ὄργανον καὶ δεσπότης πρὸς δοῦλον

De geest verhoudt zich op dezelfde manier tot het lichaam als een ambachtsman tot zijn werktuig en een meester tot zijn slaaf.ὅσους ἂν τῶν πολεμίων ζωγρήσωσι, ἀπὸ τῶν ἑκατὸν ἀνδρῶν ἄνδρα θύουσι τρόπῳ οὐ τῷ αὐτῷ καὶ τὰ πρόβατα, ἀλλ’ ἑτεροίῳ

Of all the enemies that they take alive one man in a hundred is sacrificed, not in the same way as sheep and goats, but differently.