ἐφ᾽ ᾧ(τε) with future indicative: condition as satellite

studieniveau: 
3
Filters


καὶ χρήματα προοῖντ’ ἂν ἐφ’ ᾧ πλείονα λήψονται οἱ φίλοι

[Virtuous men] are also ready to forgo money, on condition that their friends gain more money by it.


The future indicative, introduced by ἐφ᾽ ᾧ or ἐφ᾽ ᾧτε, signals a restrictive condition (sometimes with a nuance of goal) as a satellite.

Lexical usage

As a result of the psilosis in the Ionic dialect Herodotus writes ἐπ᾽ ᾧ and ἐπ᾽ ᾧτε.

Indicators

These conditional clauses are sometimes anticipated in the main clause by ἐπὶ τούτῳ (ἐπὶ τοῖσδε in Herodotus and Thucydides).

Frequential information

De constructie met de indicatief futurum komt vooral voor bij Herodotos en Thoukydides; andere auteurs verkiezen de infinitief.

Example Sentences: 


ἐπὶ τούτῳ δὲ ὑπεξίσταμαι τῆς ἀρχῆς, ἐπ᾽ ᾧ τε ὑπ᾽ οὐδενὸς ὑμέων ἄρξομαι

Ik treed terug van de heerschappij, op voorwaarde dat ik aan niemand van jullie ondergeschikt zal zijnκαὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον Ἀθηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ᾽ ᾧ τοὺς ἄνδρας κομιοῦνται

En de Atheners verlieten heel Boiotië, nadat ze een verdrag gesloten hadden dat inhield dat de mannen teruggebracht zouden worden.οὐχ ὁ μὲν χρήματα παρὰ τοῦ βασιλέως ἡμῶν λαβὼν ἐφ’ ᾧ μὴ πορθήσει τὴν πόλιν κατέβη παρὰ τοὺς ὅρκους ἐμπρῆσαι τὸν ναόν;

Had [Sennacherib of Assyria] not received money from our king [= Hezekiah of Judah] on condition that he would not destroy the city, and yet did he not come down to burn the temple regardless of his oaths?