ἐφ᾽ ᾧ(τε) with infinitive: condition (or goal, result) as satellite

studieniveau: 
3
Filters


οἱ δὲ ἔφασαν ἀποδώσειν ἐφ’ ᾧ μὴ καίειν τὰς οἰκίας

[De barbaren] zegden dat ze [de doden] zouden teruggeven, en wel op voorwaarde dat [de Grieken] hun huizen niet zouden afbranden.


The infinitive, introduced by ἐφ᾽ ᾧ or ἐφ᾽ ᾧτε, signals a restrictive condition, and sometimes also a restrictive goal or result, as a satellite.

Lexical usage

As a result of the psilosis in the Ionic dialect Herodotus writes ἐπ᾽ ᾧ and ἐπ᾽ ᾧτε.

Indicators

In the main clause these conditional clauses are sometimes anticipated by ἐπὶ τούτῳ (in Herodotus and Thucydides ἐπὶ τοῖσδε).

Example Sentences: 


αἱρεθέντες δὲ ἐφ’ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ’ οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς

Hoewel [de Dertig] verkozen waren, specifiek om wetten op te stellen, aan de hand waarvan ze zouden regeren, stelden ze almaar het opstellen en de afkondiging ervan uit, maar zij stelden een Volksvergadering en de andere functies aan zoals het hun beliefde. [doel]ἀφί̄εμέν σε, ἐπὶ τούτῳ μέντοι, ἐφ᾽ ᾧτε μηκέτι ... φιλοσοφεῖν

We laten jou gaan, en wel op voorwaarde dat je niet meer filosofeert. [voorwaarde]οὗτοι δεῦρο ἀφικόμενοι τὸν δῆμον ᾔτησαν δωρεάν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ δῆμος τιμὰς μεγάλας, ὡς τότ’ ἐδόκει, τρεῖς λιθίνους Ἑρμᾶς στῆσαι ἐν τῇ στοᾷ τῇ τῶν Ἑρμῶν, ἐφ’ ᾧτε μὴ ἐπιγράφειν τὸ ὄνομα τὸ ἑαυτῶν, ἵνα μὴ τῶν στρατηγῶν, ἀλλὰ τοῦ δήμου δοκῇ εἶναι τὸ ἐπίγραμμα

When they returned home they asked the people for a reward, and the people paid them great honours, as those were then regarded: three stone Hermae were set up in the Stoa of the Hermae, on this condition, that they would not inscribe their names on it, so that the inscription might not seem to be in honour of the generals, but of the people. [gevolg]