εἰ with indicative future: one-off plausible condition

Filters


εἰ μὴ σιωπήσει, θενών σου ᾽κκοκκιῶ τὸ γῆρας

Als je niet zwijgt, dan zal ik de ouderdom uit jou slaan en kloppen.


A subordinate clause in the indicative future, introduced by εἰ, signals a one-off plausible condition as a satellite.

Lexical usage

If the speaker juxtaposes two conditions, he uses one of the two following constructions:

  • (compatible with each other) εἴτε… εἴτε… ‘whether… or…’
  • (excluding each other) εἰ μέν… εἰ δέ… ‘if… but if…’

Syntactic behaviour

In choosing an indicative future, the speaker represents the plausible condition in a more vivid or a more probable way. This often happens when the speaker regards the fulfilment of the condition as 'undesirable' or 'threatening' or - on the contrary - when he vividly looks forward to the 'promised' or 'predicted' fulfilment. Note that the future indicative can only replace the subjunctive in one-off conditions; for an iterative condition the subjunctive with ἄν is the rule.

Example Sentences: 


εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ | ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσει δίκῃ

Als je dat meent, dan zul je door mij gehaat worden en zul je als vijand van de dode aan straffen ten prooi vallen.εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται | οὐδὲ μίνυνθ’ ἕξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα

Want als Achilles alleen tegen de Trojanen gaat strijden, zullen zij de snelvoetige zoon van Peleus geen ogenblik tegenhouden.εἰ οὖν βουλήσεσθε, τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῶν ποιησάντων, φιλοτιμότερον ἡμεῖς ἕξομεν τοὺς παρανομοῦντας ἐξετάζειν

Dus als jullie doen wat rechtvaardig en voordelig is, dan zullen wij, als jullie het willen, in staat zijn overtreders ijveriger op de rooster te leggen.