πρίν with indicative or subjunctive aorist with ἄν: posteriority (‘before’)

studieniveau: 
1
Filters


ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ ἀπέλθητε πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ ἀρχόμενον πρᾶγμα

En wanneer jullie genoeg daarvan hebben, ga dan niet weg vooraleer jullie horen wat voor probleem ik in het het leger zie ontstaan.


The indicative or the aorist subjunctive with ἄν, preceded by πρίν (‘before’), signals posteriority as a satellite when the main clause is negated or has negative force. The indicative denotes a neutral event, the aorist subjunctive with ἄν denotes a plausible (future or repeatable) event.

Lexical usage

In Attic only the conjunction πρίν ‘before’ can be used with the indicative or the subjunctive with ἄν. In Herodotus, however, πρὶν ἤ ‘sooner than’ also occurs in this construction.

Translation tips

When πρίν is used with a finite verbal form the translations ‘before’ or ‘until’ are possible.

Syntactic behaviour (with oblique optative)

Especially outside Attic prose, for example in Ionic texts, ἄν may be omitted.

Indicators

πρότερον of πρόσθεν can anticipate πρίν in the main clause, as can other adverbs, such as πάροιθεν. Attic also has the expression φθάνω ... πρίν. Even compound verbs with the prefix προ- can anticipate πρίν.
In Homer the identical adverb πρίν can serve as a signal word.

Example Sentences: 


εἰ ἕλκοι τις αὐτόν ... καὶ μὴ ἀνείη πρὶν ἐξελκῡ́σειεν ἐς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς

Als iemand hem zou meeslepen en hem niet zou laten gaan vooraleer hij hem het zonlicht in naar buiten gesleept had.μὴ σταίη | πολύκωπον ὄχημα ναὸς αὐτῷ, | πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσειε

Moge zijn vaartuig, zijn schip met vele roeispanen, niet stoppen voordat het deze stad bereikt heeft.μὴ πρίν γ’ ἀκούσῃς χἀτέραν στάσιν μελῶν | ἐκ τῶν κιθαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην

[Ga] niet [naar het badhuis] voordat je een andere partij oden gehoord hebt, die met de kithara-melodieën [van Aischylos] gemaakt zijn.τὴν δὲ ἀτραπόν, δι’ ἥλωσαν οἱ ἁλόντες Ἑλλήνων ἐν Θερμοπύλῃσι, οὐδὲ ᾔδεσαν ἐοῦσαν πρότερον ἤ περ ἀπικόμενοι ἐς Θερμοπύλας ἐπύθοντο Τρηχινίων

De pas, waardoor de Grieken die bij de Thermopylen vielen zouden vallen, kenden ze niet voordat ze bij de Thermopylen aangekomen waren en erover hoorden van de Trachiniërs.πρότερον δ’ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως ξυνέμειξεν ἅπαντα

Voordien bestond het geslacht van de onsterfelijken niet, voordat Eros alle [elementen] met elkaar vermengde.