τοῦ with infinitive: goal as satellite

studieniveau: 
1
Filters
Syntactical Level
Form
Meaning


ἀγγελίαν ἔπεμπον ἐπὶ τὰς ἐν τῇ Μιλήτῳ ναῦς τοῦ ξυμπαρακομισθῆναι

Ze stuurden een bericht naar de vloot in Milete om hen langs de kust te begeleiden.


From Thucydides onwards τοῦ with the infinitive (or accusativus cum infinitivo) signals a goal as a satellite.

Syntactic behaviour

This infinitive is usually negated.

Historical background

The choice for a genitive to express goal is unexpected, which seems to suggest that some form of ellipsis is involved. Duhoux suspects that the genitive goes back to constructions with verbs and nouns of ‘trying’, ‘longing’ or ‘striving’. According to Smyth the origin is probably to be found in the genitive of cause, considering that in some cases cause and goal are closely related: ἡ πᾶσ᾽ ἀπάτη συνεσκευάσθη τοῦ περὶ Φωκέᾱς ὀλέθρου (Dem. 19.27) ‘The whole fraud was contrived for the purpose of ruining the Phocians.’

Frequential information

τοῦ met de infinitief signaleert een doel vanaf Thoukydides, en wordt door de meeste spraakkunsten beschouwd als typisch voor deze auteur. Andere klassieke auteurs opteren eerder voor ὑπέρ of ἕνεκα met een infinitief en lidwoord.
In het Nieuwe Testament is de verhouding tussen doelaanwijzende infinitiefconstructies als volgt (Fanning, apud Duhoux): 219 keer kale inf. – 35 keer τοῦ met inf.

Example Sentences: 


τό τε λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ’ ὅσον ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ

En zoals het past verdreef [Minos] de piraterij uit de [Egeïsche] Zee voor zover hij dat kon, opdat de inkomsten meer hem zouden toekomen.τοῦ δὲ μηδ’ ἐντεῦθεν [τὸν λαγῶ] διαφεύγειν σκοποὺς τοῦ γιγνομένου καθίστης, οἳ ἐγγύθεν ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενήσεσθαι

En om te zorgen dat [de haas] ook daaraan [= aan de netten] niet ontsnapte, stelde je mannen op om te observeren wat gebeurt, mannen die op het punt stonden om snel van dichtbij op [de haas] te springen.