μή + dynamic infinitive (with verbs of forbidding and hindering)

Filters
Syntactical Level
Form


τίνα οἴει ἀπαρνήσεσθαι μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν ἐπίστασθαι τὰ δίκαια;

Wie, denk jij, zal ontkennen dat hij zelf ook weet wat het rechtvaardige is?


An infinitive, introduced by μή, signals the source as an object with verbs of hindering or avoiding.

Lexical usage

Verbs of forbidding

ἀπαγορεύω, ἀπεῖπον ‘to forbid’

Verbs of hindering and avoiding

ἀπέχω ‘to keep away from’, εἴργω, κωλύω 'to hinder' (with μή), ἐπιλύομαι ‘to release’, φυλάττομαι 'to watch out for, avoid'

Verbs of disputing and contradicting

ἀντιλέγω ‘to dispute’, ἀπαρνέομαι ‘to deny’

Syntactic behaviour

If the main verb is negated or questioned, the infinitive is followed by μὴ οὐ instead of μή.

Example Sentences: 


καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ

Other men of your age, Socrates, also become involved in such misfortunes, but their age by no means prevents them from being discontented with their fate.